Obsah

Hygienická opatření od 1.9.2020

Typ: ostatní
Hygienická opatření

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ pro výuku od 1.9.2020

Od středy 2. září platí pravidla stanovená pro naši školu. Zákonní zástupci (kromě zákonných zástupců žáků 1. třídy- a to po dobu nezbytně nutnou – nejdéle do 11.9.2020) nesmí z hygienických důvodů vstupovat s dětmi do školy – tedy do šaten, musí se se svými dětmi rozloučit před budovou školy. Nesmí vstupovat do školy ani při vyzvedávání svých dětí ze školní družiny či z kroužku. Po příchodu do školy, před jídlem a po použití WC si žák umyje ruce. Žákům, kteří jsou nachlazeni, ale nemají příznaky koronavirového onemocnění (rýma, běžné nachlazení bez teplot,..) doporučujeme ve škole nosit roušku, aby nešířili kapénkovou infekci. Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění, je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí – potvrzením od lékaře. Zákaz vstupu do školy se zvýšenou teplotou. Nemocného žáka nesmí zákonní zástupci poslat od školy.

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy covid -19

1.Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce –tuto skutečnost oznámí zaměstnanec školy zákonnému zástupci neprodleně a informuje ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy, pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu

2.Příznaky se vyskytnout, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole, neprodleně dojde k nasazení/poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současné informování zákonného zástupce s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy .

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. Pokud je u žáka zjištěn koronavirus, oznámí zákonný zástupce tuto skutečnost neprodleně ředitelce školy – telefonní číslo 739420728, ředitelka kontaktuje KHS, která stanoví další postup a opatření. O těchto skutečnostech informuje ředitelka školy zákonného zástupce žáků i zřizovatele.

Cizím osobám je vstup do školy zakázán. V případě potřeby si zákonní zástupci domlouvají telefonické schůzky. Místo, čas, způsob jednání určí pedagogický pracovník, upřednostněn bude telefonicky nebo online kontakt. Bez předchozí domluvy není vstup do budovy osobám, které nejsou žáky nebo zaměstnanci školy, povolen.

U pořádání hromadných akcí si škola vyhrazuje právo stanovit hygienické opatření podle aktuální situace s šířením COVID 19.

Výuka                                                                                                                                                                                                        V případě, že se onemocnění nebo karanténa týká pouze omezeného počtu žáků, který nepřekročí více jak 50% účastníků konkrétní třídy, pokračuje výuka těch, kteří zůstávají ve škole, běžným způsobem. Žáci, kteří jsou v karanténě nebo nemocní, budou využívat podporu na dálku dle svých možností podle svého zdravotního stavu. Žáci jsou povinni doplnit si učivo jako při jiné nepřítomnosti ve škole.  V případě, že se onemocnění nebo karanténa týká více jak 50% účastníků konkrétní třídy, kterým je zakázána účast na prezenční výuce, poskytuje škola těmto žákům distanční způsob vzdělávání. Ostatní žáci pokračují v prezenčním vzdělávání.

 

 


Vytvořeno: 27. 8. 2020
Poslední aktualizace: 27. 8. 2020 10:25
Autor: